SAKSFRAMLEGG

 

 

SAKSFRAMLEGG

 

Saksbehandler:             Hans Ole Wærsted            Arkiv: L12 

Arkivsaksnr.:            10/278                       

 

 

DETALJREGULERING FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja â

Vedlegg: 

Samtlige merknader og innsigelser til planen

Forslag til detaljreguleringsplan datert 11.10.2011

Plankart datert 11.10.2011

                

Saksopplysninger:

 

Bakgrunn:

Reguleringsplan for Norehammeren ble førstegangsbehandlet i formannskapet 24.2.2011, og lagt ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens (PBL) §12-10 i perioden 1.5-15.6.2011.

 

Det har i høringsperioden kommet inn totalt 11 merknader/klager til høringsforslaget, hvorav 1 innsigelse. Samtlige merknader/innkomne brev er vedlagt saken. I tillegg har det vært gjennomført en rekke avklaringer med hytteeiere i løpet av våren og sommeren 2011 som har medført flere justeringer av reguleringsplanen.

 

Vurderinger rundt innkomne merknader/innspill

 

Merknader fra offentlige myndigheter:

 

  1. Fylkesmannen i Buskerud- miljøvernavdelingen. INNSIGELSE

 

Fylkesmannen i Buskerud ser det som positivt at det legges opp til en mer konsentrert utbygging og at avløpsforholdene bringes i orden. De mener for øvrig at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til allmenne natur- og friluftsinteresser.

 

Fylkesmannen reiser innsigelse på grunn av manglende byggegrenser og tomter som ligger for nær skiløyper og utsiktspunkt. Innsigelsen gjelder spesifikt tomtene C32 og 53B som ligger nær skiløype og delvis i myr, og tomt 59 og C31 som er plassert på Damtjernhaugen.

 

Rådmannens vurdering av innsigelsen:

Rådmannen har vurdert allmenne natur- og friluftsinteresser i området på nytt, og spesielt vurdert hvorvidt naturlige turmål som for eksempel utsiktspunkt blir nedbygget. Fylkesmannen har i sin innsigelse nevnt Damtjernhaugen spesielt.

 

Rådmannen anser ikke Damtjernhaugen som et naturlig turmål, og høydens karakter er ikke spesielt velegnet som turmål. Høyeste punkt er per i dag nedbygget av eksisterende hytte. Det er videre planlagt skiløype/sykkelsti syd og vest for Damtjernhaugen, og dette vil bli den naturlige turvegen for brukere av naturen i området.

 

Fylkesmannen har innsigelse til to konkrete tomter på Damtjernhaugen, 59 og C31. Tomt 59 er en tidligere fradelt og godkjent tomt som er videresolgt til tredjeperson. Krødsherad kommune ønsker derfor ikke å gjøre endringer på denne tomten. Tomt C31 er redusert med ca 0,4 daa for å skape et friområde på selve Damtjernhaugen. Hele tomten ansees som et uegnet turmål, men i den grad det er naturlig å legge til rette for allment friluftsliv i området er dette den beste plassering.

 

Rådmannen har for øvrig valgt å tilrettelegge for fremtidig utvikling av to andre og langt finere utsiktspunkt, Brennkollen og høyde mellom tomt 90 og tomt 91.

 

Brennkollen er nå planlagt med adkomst fra tre sider, dette er gjort ved at det vil bli foretatt makeskifte av tomteareal for tomt 25. Det er videre lagt inn byggegrense for selve toppen, samt skissert inn turstier til området. Det er ønskelig å tilrettelegge området  med benker og muligens en grillplass. Forslagstiller ønsker videre å sette opp webkamera på toppen for å gi turister et større eierforhold til turmålet. Krødsherad kommune er positiv til dette, men krever at eventuelt mindre teknisk bygg blir plassert utenfor byggegrensen.

 

Mindre høyde mellom tomt 90 og 91 er også et flott utsiktspunkt, og dette sikres ved å sette av området til grøntstruktur, samt at det skisseres en adkomststi fra HV3. Det er ikke inngått noen avtaler om tilleggsareal på tomt 91 som var opprinnelig plan. Det ligger derfor til rette for at denne toppen kan benyttes som utsiktspunkt.

 

Fylkesmannens innsigelse anses med dette imøtekommet, selv om allmennhetens interesser blir ivaretatt på en noe annen måte enn Fylkesmannen skisserer.

 

Øvrige innsigelser:

Det er lagt inn byggegrenser langs alle hovedveger og samleveier samt skiløyper i området

 
Tomtene C32 og 53B er redusert og justert slik at det blir mer grøntområde mellom tomta og skiløypa, samt at de er flyttet vekk fra myrområder.

 

Grunnlaget for innsigelsene antas med dette å være fjernet.

 

  1. Krødsherad e-verk

Ingen merknader til planen.

 

  1. Statens vegvesen

Ingen merknader til vegen.

 

 

 

Merknader/klager/innspill fra eksisterende hytteeiere.

 

Merknad 4: Jon Terje Øverland – tomt 77- 208/1 F152

Påpeker at tomtegrense er feil for hans tomt, og at dette får uheldige konsekvenser som ikke aksepteres. Det har tidligere vært uklarheter omkring avgrensning av tomt 77. Øverlands tomt 77 var trukket for langt ut i myr og mot hovedskiløype.

 

Rådmannens vurdering av merknaden

Det er gjennomført befaring i området med hytteeier, representant for grunneier og arealplanlegger for å avklare klagen. Parkeringsplass P20 vil bli opprettholdt som parkering for tomtene 77 og 78 som tidligere. Tomtene 77 og C9 er justert i reguleringsplanen. Tomten og adkomstveien er justert i forhold til Øvelands ønsker.

 

Merknaden er tatt til følge.

 

Merknad 5: Tor Skancke – tomt 97- 208/135

Motsetter seg at tomt 20 kan avsettes til byggeområde grunnet privatrettslig servitutt som om avstandsbegrensning på minst 45 meter.

 

Rådmannens vurdering av merknaden

Tomt 20 er fjernet fra planen, og Skancke er tilbudt arealet som i høringsbrevet var avsatt som tomt 20 som tilleggsareal til sin tomt.

 

Merknaden er tatt til følge.

 

  1. Merknad 6: Siri Sorteberg – tomt 94 – 208/121

Hun har ingen ønske om vei frem til hytta, og mener en viktig kvalitet ved området forringes ved å regulere inn veier i området.

 

Foreslår adkomst til hyttene i form av felles parkeringsplasser, noe som også vil redusere driftskostnader ved veier. Påpeker også problemer rundt opparbeiding av sykkelveier i området, samt advarer kommunen mot å tillate oppmudring av tjern i området.

 

Rådmannens vurdering av merknaden

Rådmannens erfaring er at svært mange hytteeiere ønsker vegadkomst til hytta på ett eller annet tidspunkt. Det er derfor viktig å planlegge veier godt i en reguleringsprosess, for på et tidligst mulig stadium avklare hvorvidt det er mulig, og evt. hvor vegene skal ligge. Dette er avklart tidlig i planprosessen, og denne vurderingen er fortsatt førende for planen.

 

Det er regulert inn to hovedskiløyper/sykkelveger i området, hvor det tillates opparbeiding for fremtidige aktiviteter. Reguleringsbestemmelsene angir hvilke tiltak som kan utføres, og Krødsherad kommune anser dette som et viktig grep for å legge til rette for allment friluftsliv, og denne vurderingen er fortsatt førende for planen.

 

Oppmudring av tjernene vil etter en biologisk vurdering være en fordel for det biologiske mangfoldet i området. Det er ikke snakk om å lage nye tjern, derimot å reversere en gjengroing som sakte men sikkert foregår. Større vannspeil anses også som en kvalitet i området.

 

Merknadene er ikke tatt til følge

 

Merknad 7: C&B Arkitekter AB på vegne av Lillian Möller – tomt 98 – 208/161

Merknad som dokumenterer en omfattende prosess frem til planen ble lagt ut til offentlig ettersyn, og hevder derfor at oversendte planforslag kom som et sjokk i forhold til forventninger som var bygget opp, i og med at det nå var lagt ytterligere en hytte i hans nabolag med dertil vegframføring

 

Påpeker videre at kart og planbeskrivelse som er oversendt ikke samsvarer med formannskapets vedtak, og derfor ikke kan være gyldig. Krever av denne grunn ny planprosess.

 

Rådmannens  vurdering av merknaden

Rådmannen erkjenner at det er oversendt kart og planbeskrivelse som ikke er forelagt formannskapet ved behandling. Det er for øvrig kun tekniske endringer knyttet til nummerering av nye tomter som skiller materiale forelagt formannskap og materiale lagt ut til offentlig ettersyn. Rådmannen oppdaget opplagte feil i nummereringen som var gjenstand for misforståelser, disse ble rettet opp før utsending. Rådmannen mener at disse feilene er av en slik art at de ikke medfører noen endringer i planen eller endrer noe på formannskapets vedtak. Uavhengig av hvorvidt det faktisk er gjort saksbehandlingsfeil har rådmannen foreslått at planen skal legges ut til nytt offentlig ettersyn, siden det er gjort store endringer i løpet av planperioden.

 

Rådmannen har vurdert bebyggelsen i området på nytt, og kommet til at tomt C30, og ikke minst vegframføringen til denne er uheldig. Denne tomten er bratt, og en veg frem vil medføre store fyllinger/skjæringer, samt at det stilles store krav til utforming av bebyggelsen for å tilpasse seg denne tomten. Tomten er tatt ut av planen.

 

Tomt  C25 foreslås beholdt, men med vegframføring i flatt lende fra nordøst.

 

Klagen rundt evt. saksbehandlingsfeil er kun drøftet, ikke vurdert, siden planen uansett foreslås lagt ut til nytt offentlig ettersyn.

Merknadene rundt plassering av tomter og vegframføring er vurdert, og delvis tatt til følge.

 

Merknad 8: Claude A. Lenth – tomt 115 – 208/1/F68

Påpeker at tomtegrensene i området ikke er i samsvar med de reelle grenseforholdene, noe som også gjelder naboeiendom 90 - 208/1/F67. Planlagte sykkelsti/skiløype vil derfor ikke kunne gå som planlagt. De presiserer også at de vil motsette seg eventuell ekspropriasjon. Ber kommunen vurdere utnyttelsesgrad for egen tomt på nytt.

 

Hevder videre at endret bruk, spesielt i forbindelse med opparbeiding av sykkelveger vil gi betydelig negative konsekvenser, spesielt for orrfuglleik i området. Ber kommunen vurdere behovet for konsekvensvurderinger generelt og for forholdet til orrfuglleik spesielt.

 

Rådmannens vurdering av merknaden

Rådmannen erkjenner at tomtegrensene i grunnlagsdokumentet var feil, og tar til etterretning at det ikke var mulig å finne en løsning rundt plassering av sykkelveg/skiløype over overnevnte eiendommer, selv om tapt areal ble erstattet av makeskifteareal. Kommunen anser skiløypa/ sykkelvegen som en hovedskiløype, og anser derfor denne som svært viktig for det allmenne friluftslivet. Rådmannen ønsker prinsipielt ikke å benytte seg av ekspropriasjon for å sikre kritisk infrastruktur, og har derfor vurdert og funnet en alternativ fremføring av skiløype/sykkelveg. Denne endringen medfører at plangrensen må endres noe mot nord. Denne endringen medfører relativt store omlegginger av vegnettet, siden hovedskiløypene forsøkes planlagt slik at de ikke vil krysse vinterbrøytede bilveger.

 

Rådmannen har vurdert utnyttelsesgraden for tomten på nytt, og vurderer at utnyttelsesgraden fortsatt bør være 14% tomtestørrelsen er justert opp til 2,0 daa.  Rådmannen anser det som viktig å likebehandle alle de øvre tomtene som grenser mot Ølløkmyra, og utnyttelsesgraden for disse er satt til 13% eller 14% i forhold til eksponering.

 

Forholdet til orrfuglleik er vurdert gjennom Krødsherad kommunes viltkartlegging. Det er registrert flere gode leiker på Norefjell, men denne leiken er ikke vurdert å være en viktig biotop for orrfugl. Konsekvensvurderingene generelt for planen er gjennomført slik kommunen krevde ved oppstart av planarbeidet.

 

Merknadene er delvis tatt til følge, og endringene dette medfører er av en slik art at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn.

 

 

Merknad 9: Advokatkontoret Holmen & Co. DA på vegne av Anne Grete Holmen –

tomt 137 – 208/187

 

På generelt grunnlag hevdes det at det legges opp til en alt for høy utnytting i planområdet. Påpeker spesielt at det ligger en verdifull biotop nordover fra Holmens hytte i retning Damtjernmyra. Nye tomter B31-B35 er uforenlige med bevaring av denne biotopen. Ved å ta disse tomtene ut av planen hevdes det videre at vegen til 208/187 kan legges fra øst, mens veg til 208/175 kan legges fra syd.

 

Rådmannens vurdering av merknadene

Den generelle merknaden er tatt til orientering. Når det gjelder innspillet rundt en uspesifisert naturbiotop er denne ikke registrert i våre naturtyperegistreringer eller viltkart. Det foreligger heller ingen artsobservasjoner eller registreringer i sentrale databaser. Krødsherad kommune har tidligere gjennom kommunedelplanen for Norefjell vurdert hele Norehammeren som velegnet for fortetting, og denne vurderingen ligger fast.

 

Når det gjelder adkomst fra øst er denne vurdert, og funnet mindre hensiktsmessig enn planforslaget. Det samme gjelder adkomst til 208/173.

 

Merknaden tas ikke til følge, planforslaget oppretholdes.

 

Merknad 10: Rita og Morten Gangnes – tomt 37- 208/74

De har spilt inn 11 konkrete bemerkninger til bestemmelsene.

 

 

 

 

Innspilte bemerkninger:

Rådmannens vurdering av merknadene

 

 

1)    §2 pkt 2.1 Fellesbestemmelser: her må det presiseres at eksisterende hytter ikke kan kreves tilkoblet offentlig vann- og avløpsnett før dette er etablert i tomtegrense for angjeldende hytte.

§2 pkt. 2.1. Krødsherad kommune vil pålegge alle enheter hvor det er eller vil bli sanitæranlegg om å knytte seg til framtidig offentlig vann- og avløpsnett i området. En ser ikke behov for ytterligere presiseringer i dette punktet.

 

Merknaden tas ikke til følge.

 

2)    §2 pkt 2.2 Delingsforbud: jeg har vanskelig for å forstå behovet for slikt delingsforbud i reguleringsbestemmelsene, og foreslår dette fjernet. Planens formål er blant annet økt utnyttelse av eksisterende tomter.

En vesentlig del av reguleringsplanarbeidet har gått på uttallige detaljer vedr. nye tomter, tomteavgrensning av eksisterende tomter, mulig tilleggsareal, adkomstveier m.m. Her har det kommet utallige innspill fra hytteeiere. Planforslag vil dermed være den ”endelige løsningen” for arealdisponering i området. En framtidig åpning for deling av tomter er derfor ikke ønskelig.

 

Merknaden tas ikke til følge.

 

 

3)    §2 pkt 2.6 Farger: foreslår å fjerne teksten/kravet om at belistning/gerikter rundt vinduer skal være i jordfargede, mørke fargenyanser. Det må være tilstrekkelig med teksten i pkt 2.4 ”i samsvar med kommunens estetiske veileder”.

På generell basis har det blitt lagt stor vekt på at hytter ikke skal bli mer eksponert enn det som er strengt tatt nødvendig. Av erfaring vet vi at farge på vindskier/vannbrett og gerikter rundt vinduer ofte er det som har størst betydning for eksponering i forhold til naboer og landskap.

 

Merknaden tas ikke til følge.

 

4)    §2 pkt 2.7 Behandling av ubebygde arealer: vi forstår ikke hva som menes i dette punkt, for eksempel at all tynning skal skje etter utbygging? Bør omskrives/presiseres.

§ 2.7 Behandling av ubebygde arealer kan misforstås.

 

Merknaden er tatt til følge. Punktet er endret i reguleringsbestemmelsene.

5)    §3 pkt 3.1 Størrelse på bygg og utnyttelse av tomter: vi forstår ikke hva som menes med siste setning i siste avsnitt dette punkt? Bør omskrives.

§3 pkt. 3.1. Siste avsnitt er uforståelig, og fjernes.

Merknaden er tatt til følge, og reguleringsbestemmelsene endret.

 

6)    §3 pkt 3.3 og 3.4 Tuntomter og enkelttomter: etter vår oppfatning er tomtestørrelse og strøkskarakter av en slik art at det bør kunne tillates større hovedhytter, vi foreslår inntil 250 kvm for tuntomter og inntil 200 kvm for enkelttomter.

3 pkt. 3.3 og 3.4. Kommunen har lagt til grunn dagens bebyggelse på Norehammeren i dette punktet. Selv om mange bygg trolig vil bli gjenstad for betydelig oppgradering i form av flere bygg og større bygg, finner en forslag til maks størrelse på hovedhytte som tilfredsstillende.

 

       Merknaden tas ikke til følge.

 

7)    §4 pkt 4.3 Parkering: dette punkt er en rekkefølgebestemmelse og bør flyttes til pkt § 8. Når det gjelder vår hytte så har den en parkeringsplass på P14 som ønskes opprettholdt, og må tas inn i oversikten som er listet opp i dette punkt.

§4 pkt. 4.3. Vi ønsker å opprettholde punktet slik det framgår. Parkering for Gangnes på parkeringsplass P14 tas inn i oversikten.

 

Merknaden tas delvis til følge.

 

8)    §4 pkt 4.5 Vann-og avløpsledning: se pkt 1) ovenfor, det må tilføyes at eksisterende hytter ikke kan kreves tilkoblet før det foreligger offentlig vann-og avløpsnett i tomtegrense for angjeldende hytte.

§4 pkt. 4.5. Avløpsnettet vil i hovedsak bli lagt langs nye veitraseer. Det anses som unødvendig med ytterligere presiseringer i dette punktet.

 

 Merknaden tas ikke til følge.

 

9)    §8 pkt 8.2 Utbyggingsrekkefølge: her bør det presiseres hva som menes. For eksempel: må infrastruktur til felt 1 være ferdigstilt eller bare påbegynt før infrastruktur kan påbegynnes for neste felt?

§8  pkt. 8.2. Utbyggingsrekkefølge. Her mens det at vei og infrastruktur skal være ferdigstilt for det enkelte området. Det tas inn en presisering i dette punktet.

 

Merknaden er tatt til følge.

 

10)Vedlegg 1 til reg.bestemmelsene-oversikt over tomter, tabell for nye tomter: her har vår tomt nr 37 (inkl 37B og 37C) fått alt for liten utnyttelse. Vi mener det er riktig å opprettholde samme utnyttelse som for enkelttomt, nemlig 15%. Dette gir maks tillatt bebygget areal på 420 kvm, noe som ikke er for mye for denne tuntomten.

Framtidig tomt 37 + 37B + 37C blir en tomt på 2,8 daa. Vi finner det riktig at denne tomta får tillatt BYA på maks 13 %. Dette gir en maksimal utnyttelse på inntil 360 m2, inkl. parkering på tomta. En ønsker ikke å gå ut over størrelse på bygg som er fastsatt tidligere i prosessen. 

 

Merknaden tas ikke til følge.

 

11)§8 nytt punkt: vi mener det må tas inn et nytt punkt som sier at dagens adkomstvei til hytte nr 37, 139 og 164 ikke kan endres til skiløype/sykkelsti (SK8) før ny adkomstvei/samlevei er ferdigstilt.

§ 8 Det er naturlig at dagens adkomstvei til tomtene 37, 139 og 164 ikke kan endres til skiløype/sykkelsti SK8 før ny samlevei er ferdigstilt. Dette tas inn i rekkefølgebestemmelser.

 

Merknaden er tatt til følge.

 

 

 

 

Merknad 11: Advokat Harald Walters as på vegne av Guro Andnæs –

tomt 57–208/27 og 59–208/26

 

De påpeker at planforslaget gir en god og tidsriktig arealutnyttelse med godt tilrettelagt adkomst for både nye og eksisterende hytter i området.

De mener for øvrig at det ikke er behov for så strikse føringer for utforming av ny bebyggelse som planforslaget viser, og mener at det i det minste bør inntas en generell adgang til å dispensere fra kravene. Det er ingen grunn til å forby liggende kledning eller å knesette et helt uspesifikt krav om oppdelte vinduer. Det bør heller ikke være grunn til å utelukke bruk av shingel som takdekking.

 

Det er generelt uheldig å differensiere tillatt BYA, og eksemplifiserer dette ved å vise til praksis ved Deres to tomter. De ønsker tillat underetasje og tillatt BYA som nabotomter.

 

Rådmannens vurdering av merknadene

Hensynet til stramme reguleringsbestemmelser er fastsatt for å sikre et helhetlig preg og at bebyggelsen i størst mulig grad blir tilpasset landskap og omgivelser. En generell dispensasjonshjemmel vil i stor grad undergrave denne hensikten. Eksempelvis har liggende panel ingen tradisjon i området, og oppdeling av store vindusflater er ønskelig.

 

Når det gjelder utnyttingsgrad av de to nevnte tomter er det foretatt en ny vurdering, og rådmannen anbefaler at merknadene tas til følge, BYA settes til 14% for begge tomtene, og tillater underetasje på begge tomtene.

 

Merknader er delvis tatt til følge, bestemmelsene justeres i tråd med dette.

 

Merknad 12: Dag Jansson og Helle Høie – tomt 90/1/F67

De påpeker at tomtegrensene i området ikke er i samsvar med de reelle grenseforholdene. Planlagte sykkelsti/skiløype vil derfor ikke kunne gå som planlagt. De presiserer også at de vil motsette seg eventuell ekspropriasjon.

 

Stiller seg kritisk til de inngrep i miljøet som planforslaget innebærer, spesielt for orrfuglleik på og ved Ølløkmyra. Ber kommunen vurdere behovet for konsekvensvurderinger generelt og for forholdet til orrfuglleik spesielt.

 

Rådmannens vurdering av merknadene

Merknadene er nærmest identiske med merknad 8, og samme vurdering gjøres også her fra rådmannen.

 

Merknad 13: Bjørg Brandt på vegne av 19 rettighetshavere i Damtjernlia

Mener at urbanisering på fjellet i størst mulig grad må foregå i nye hyttefelt fremfor gjennom fortetting. Viser videre til historien, hvor et 150 daa stort område ble avsatt til spredt hyttebygging, og at området skulle holdes utenfor nåværende regulering. Viser til rettsforlik fra 1984 som bekrefter at det ikke tillates etablert nye enheter innenfor dette området.

 

Hevder at det er grunn til å anta at tomtene D1-D18 samt B36 ligger innenfor servituttområdet, samt at denne reguleringen reduserer området fra 150 daa til 110 daa.

 

Videre vises det til at Nedre Hammervei er opparbeidet, og at grunneier ikke har vegrettigheter i denne vegen. Forlengelsen av vegen her vil delvis ødelegge etablerte skitraseer.

Ønsker videre at hovedtrekkene for vann og avløpsløsninger skal gjenspeiles i planen, og har et forslag til hvordan dette bør løses. Ønsker videre at tomtegrenser innenfor servituttområdet skal vises.

 

Rådmannens vurdering av merknadene

Krødsherad kommune har tidligere gjennom kommunedelplanen for Norefjell vurdert hele Norehammeren som velegnet for fortetting, og denne vurderingen ligger fast. Fortetting av eksisterende hyttefelt er også i tråd med nasjonale føringer.

 

Når det gjelder området som er klausulbelagt har Krødsherad kommune vurdert dette gjennom prosessen. Dokumentasjonen rundt selve arealavgrensingen er uklar, men det vises til brev fra Krødsherad kommune, Teknisk etat av 05.11.1982. Teknisk etat ble bedt om å beregne det klausulbelagte arealet på oversiden og nedsiden av vegen basert på flyfoto og Nores inntegning av det klausulbelagte området på dette flyfotoet. De inntegnede grenser ble så overført til reguleringsplanen, og teknisk etat beregnet deretter arealene med planimeter. Teknisk etat kom til at areal på oversiden av vegen var ca. 120 dekar. Areal på nedsiden av vegen: ca.50 dekar. Rådmannen mener derfor at tomtene D1-D18, samt tomt B36 befinner seg utenfor klausulbelagt område, og ønsker at reguleringsforslaget opprettholdes.

 

Det står forslagsstiller fritt å regulere inn nye tomter i det klausulerte området. Dersom disse i ettertiden blir solgt, kan dette eventuelt utløse en erstatning for de som har denne negative servitutten. Det vil i så fall være en privatrettslig prosess.

 

Forholdene rundt rettighetene til adkomstveg gjennom servituttområdet er som riktig påpekt ikke avklart. Rådmannen har vurdert forskjellige alternativer for å unngå å komme i en situasjon hvor denne vegen må benyttes, men ikke lykkes med dette. Som planmyndighet har Krødsherad kommune da vurdert det som riktig å legge inn eksisterende veg som adkomstveg, og laget bestemmelser som muliggjør en breddeutvidelse som tilfredsstiller kravene til en adkomstveg. Rådmannen har videre vært nøye med å regulere inn parkeringsplasser for eksisterende hytter innenfor servituttområdet, slik at disse ikke skal få negative parkeringsmuligheter som følge av dette.

 

Rådmannen synes det er uheldig at de to overnevnte forhold ikke er endelig avklart i forkant/under planbehandlingen, men påpeker at forholdene er av en art som ikke kan løses gjennom plan- og bygningsloven.

 

Når det gjelder prosjektering av vann og avløp vil dette måtte gjennomføres i etterkant av at reguleringsplanen er stadfestet. Å gjennomføre fortettingsplaner er meget krevende, og det vil som oftest komme frem mange forhold som krever endringer i løpet av prosessen. Først når veger og tomter er endelig klarlagt er det praktisk mulig å gjennomføre prosjektering av vann- og avløp. Hovedtrekkene rundt utbyggingen er for øvrig beskrevet.

 

Grunnet de sterke føringene servituttområdet medfører har Krødsherad kommune valgt å legge dette området utenfor reguleringsområdet. Det er av denne grunn ikke riktig å utarbeide tomtegrenser for området.

 

Merknadene rundt servituttområdet er nøye vurdert, og rådmannen har målt inn og sikret eksisterende parkeringsplasser for hytteeierne i området. For øvrig endres ikke planen.

 

Merknad 14: Ivar Weidal - tomt 81 – 208/42

Foreløpig klage i påvente av befaring. Ønsker avklaring av tomtegrenser samt endring av kjøreadkomst

 

Rådmannens vurdering av merknadene

Møte/befaring avholdt den 20.06.2011 med forslagsstiller. Det ble oppnådd enighet mellom grunneier og  Weidal om veitrase og makeskifte av areal. Rådmannen har lagt inn endringene i plankartet.

 

Merknaden er tatt til følge

 

Muntlig innspill fra Ebell Hestnes Tomt 84 – 208/98

Ebell Hestnes er ny hytteeier i området. Hans tomt er en av de få uten adkomstvei med tidligere veiløsning. Etter hans ønske har Grinaker Utvikling AS gjennomført avklaringer med hans naboer,  Heltne Tomt 86 – 208/101 og Gagnum Tomt 85 -208/85 vedr. felles adkomstvei.

 

Adkomstveien er lagt sør for tomt D22 og øst for Heltnes tomt 86. Det er gjennomført et makeskifte med Heltne og tomt D22 er noe endret i utforming. Dette gir en god adkomstvei til alle tomtene i denne hyttegrenda. Tomtene 84 og 86 har også fått en endret utforming slik en mindre del av tomtene blir liggende i myrområdet. Denne endringen har også medført at det er tatt inn en grønnkorridor mellom tomtene 85 og 84. Det vil sikre en mindre tursti der det tidligere har vært en enkel sti. Denne vil sikre en enkel adkomst fra hele området ut mot hovedløypenett uten at dette vil skje på privat tomtegrunn. Det har vært et ønske om å få mulighet for framtidig kjeller, mønehøgde på 6,5 m og lik utnyttelse på alle disse tre tomtene.

 

Rådmannens vurdering av merknadene

Forslag til veiløsning anses å være en god løsning. Dette vil sikre alle fire tomtene en felles adkomst. Tomtene ligger som en egen grend i enden av samlevei 12. Endring av utnyttelsesgrad og mønehøgde imøtekommes da dette ansees som forsvarlig for disse tomtene, samt at dette ansees som likebehandling av sammenlignbare tomter..

 

Merknaden er tatt til følge, noe som medfører omfattende endringer av reguleringsplanen.

 

Andre justeringer av reguleringsplankart:

 

-       Framtidig tomtegrense for tomtene 99B og 100 B er trukket litt inn fra myrområdet slik at det er sikret litt bedre plass mellom tomter og hovedskiløype/sykkelsti.

 

-       Vegar Diets på tomt 130 – 208/172 fikk tilbud om tilleggsareal etter en lang prosess. Da det ikke var av interesse i sluttfasen, ble det utarbeidet forslag om ny tomt B36 nedenfor Dietz’s tomt 130. Det anses som naturlig med fortetting av en tomt i dette området. Ny tomt er tatt inn i reguleringsplanen.

 

-       Område for masseuttak og deponi M1/D2 viste tidligere skiløype gjennom dette området. Dette mener vi er uheldig og området har fått en annen avgresning slik at skiløypa går rundt dette området. Det samme gjelder område for deponi D1. Her er skiløypa flyttet lengre vest og vil ikke gå gjennom området.

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja á

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja â

Rådmannen viser til foranstående og foreslår at  formannskapet  (planutvalget) fatter følgende vedtak:

 

            Panbeskrivelse, berstemmelser og plankart, datert 11.10.2011 legges ut til offentlig             ettersyn i henhold til lov om planlegging- og byggesaksbehandling (PBL) § 12-10.

 

            Dette gjøres grunnet store endringer i forhold til plandokumenter lagt ut etter             førstegangs behandling 24.2.2011.

 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja á