Den nye reguleringsplanen på Norehammaren

Den nye reguleringsplanen for Norehammeren kan du se her på kommunenes nettsider

Inklusiv planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser , samlet saksfremstilling fra Krødsherad Kommune, tabellendring i forhold til høring og informasjon om klagerett. 

Den nye planen trår først i kraft når klagebehandlingen er ferdig. Da vil endelig godkjent plan bli lagt ut på nettsiden vår.

 

Styret har følgende merknader.

"Norefjell hytteeierforening                                                                                                                                          c/o Kjell-Eric Andersen                                                                                                                             

Hadelandsveien 638                                                                                                                                   

3520 Jevnaker

Krødsherad kommune                                                                                                                                  3536 Noresund                                                                                                                                 

 Oslo, 24.10.2017

Uttalelse til endring av detaljregulering for Norehammeren på Norefjell

Styret i Norefjell hytteeierforening har følgende merknader til reguleringsforslaget:

•Området Norehammeren har gjennomgått store endringer som en følge av de to vedtatte reguleringsplanene for Norehammeren område A og Norehammeren område B, samt pågående planarbeide for en felles plan for hele området. Det har vært en betydelig fortetting som har medført at store grøntområder har blitt regulert til bebyggelse. De eneste områdene som til en viss grad er uberørt er myrområdene. Vi registrerer at også myrområdene blir utsatt for press og ser at flere av både eksisterende ubebygde samt nye tomter strekker seg ut i myrene.  Vi nevner som eksempel D29, D31, D32, D21, D22. Myrområdene er en kvalitet i form av landskapsrom som gir luft og avstand mellom hyttene, og vi ber om at de tomtene som utfordrer myrområdene blir fjernet fra planen.

•Vi ser også at flere tomter er plassert i svært bratt terreng. Vi etterlyser gode reguleringsbestemmelser for å regulere bebyggelsen i bratt terreng.  Foreslåtte reguleringsbestemmelser overlater for mye til hver enkelt hytteeiers skjønn. Vi etterlyser kotehøyder for bebyggelsen samt bestemmelser som regulerer bebyggelsen på bratte tomter. Vi mener det vil være viktig for område som helhet at det blir utarbeidet visuelle presentasjoner av den landskapspåvirkningen hyttene i bratt terreng gir.

•Vi har fått utallige henvendelser fra våre medlemmer når det gjelder tillatt BYA på hver tomt. Det kan syntes som om BYA har blitt noe vilkårlig fastsatt og det er vanskelig å se noe grunnlag for den fastsatte BYA. Tomter som ligger i samme område med temmelig lik topografi  har i flere tilfelle svært ulik utnyttelse. Det kan virke som om nye tomter innenfor planområdet har fått en høyere utnyttelse enn eksisterende. Der hvor topografien ligger til rette for det kan vi ikke se noe hinder for at alle tomter burde hatt en utnyttelse på mellom 15 og 20%. Vi ber om en begrunnelse for fastsettelsen av BYA på tomtene på området.

•Vi registrerer at utbyggingsrekkefølgen for veg, vann og avløp er tatt ut av

rekkefølgebestemmelsene. Det henvises til Jordskiftedommen. Vi ber om at utbyggingsrekkefølgen blir tatt inn igjen i rekkefølgebestemmelsene for å sikre en forutsigbarhet for tomteeierne. Norefjell Hytteeierforening

 

Styret"