Møteprotokoll

Referat fra informasjonsmøte 03. september 2019

Referat fra medlemsmøte i Norefjell Hytteeierforening tirsdag 3. september 2019, Ullern Menighetshus, Oslo

24 hytter representert.

Formålet med møte var å informere medlemmene om utbyggingen av vann og avløp og ha en dialog om veien videre.

Styreleder Kjell-Erik Andersen ledet møtet.

Utbygging av vann og avløp er nå komme til fase 3. Det har vært vanskelig for kommunen å inngå en avtale med Ola Nore om denne utbyggingen. Nå er den på plass. NVA (Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS) skal bygge hovedledningsnettet, mens Ola Nore via sitt driftsselskap; Norefjell Hyttesenter AS står for stikk ledningene.

Det er sendt ut informasjon om dette fra Norefjell365 og på nettsidene. https://www.norefjell365.no/aktuelt/host-utbygging-vann-og-avlop

Norefjell Hyttesenter AS er et nyopprettet selskap eiet av Norefjell 365. Det vil si Ola og Linda Nore.

Avtalen som er inngått mellom Ola Nore og NVA har styret ikke fått innsyn i. Fordi det er vanskelig å få til en dialog ønsker styret å kontakte advokat for å se på medlemmenes rettigheter i denne saken. Dette gjelder også prisen.

Stikkledningene har en enhetspris på kr 84.000 + mva for hver hytte uansett avstand, graving på egen tomt kommer i tillegg.

Forsamlingen gav sin tilslutning til at styret kontakter advokat for å se om medlemmenes rettigheter blir ivaretatt.

Våre medlemmer på Snekkermyra er ikke med i planen om vei og vann/avløp. Styret vil arbeide for en løsning for de aktuelle hyttene.

Vei utbygging er i gang. Styret minner om at prisen for denne utbyggingen ligger i dommen fra Jordskifteretten.

Medlemmene oppfordres til å følge med på egen tomt og snakke med Strand og Enger som bygger veiene.

Seterbekken Vannverk har pr i dag 113 abonnenter. Kostnad til drift er ca kr 400.000,- pr år. Rørlegger Ole Anton Jokerud gjør en kjempe jobb for å holde det i gang. Han sier det lekker ca 2000 l vann pr døgn. Samtlige abonnenter må påse at stoppekraner etc på egen tomt ikke lekker. Selv når flere hytter i samme området blir koblet fra, må hele ledningsnettet driftes. Dette vil bety betydelige kostnader for de siste abonnentene. Styret vil se på en løsning på dette.

Siste sak på møtet var fremtiden for foreningen. Medlemmene ønsker en forening som kan ha felles stemme mot avgjørelser som skjer i vårt område.

Det kom til ordet for å arrangere skirenn.

Referent Eva Bøhn