Møteprotokoll

Referat fra styremøte 24.10.2017

Referat fra styremøte i Norefjellhytteeier forening 24.10.2017

Tilstede: Kjell- Eric Andersen, Aud Landstad, Jan Erik Nilsen, og Eva Bøhn

Referent: Eva Bøhn

Sted: Landstad, Grimelundshaugen, Oslo

1.      

       Organisering av styret

Lars Hjelmeseth måtte dessverre trekke seg og Jan Erik Nilsen går inn som fullverdig medlem fra dags dato. Aud Landstad tar på seg noen av oppgavene til Lars som medlemsarkivet og utsending av faktura.

1.       Økonomi

Det er sendt ut purring til de som ikke har betalt for 2016. Medlemsavgift for foreningen og for vann fra Sæterbekken blir sendt ut i løpet av november. Styret oppfordrer medlemmene til å bruke oppgitt kidnr på innbetalingene. Oversikt over medlemmene Sæterbekken og i foreningen.

2.       Sæterbekken vannverk; drift og fremtid..

 Oktober har det vært dårlig vanntrykk og bortfall av vannet. Dette skyldes en åpen stoppekran. Det er viktig å melde om dårlig trykk eller ikke vann med en gang en oppdager det. Styret oppdaterer informasjon på hjemmesiden om hvordan melde feil på vannet. Meld via e-post eller på Foreningens Facebook side. Feil på stoppekraner som forårsaker bortfall av vann/søkearbeide av rørlegger blir belastet ansvarlig hytteeier. Styret drøftet digital overvåking av forbruk av vann for tidligere å oppdage lekkasjer.

3.       Vann vei og avløp fremdriftsplan.

Styret har gjentatte ganger forsøkt å få en oppdatering, men ikke tilstrekkelig svar. Styret fortsetter å jobbe mot NVA og grunneier.

4.       Reguleringsplanen

Styret drøftet reguleringsplanen og sender inn eget høringssvar. Styret anmoder alle medlemmer til å ivareta sine egne eierinteresser ovenfor planforslaget.

5.       Drift av vei på Norehammeren

Styret følger opp drift av vei og vi arbeider med å få innsyn i veiregnskapet. Refr. Dommen i jordskifteretten pkt 7.3.1

6.       Eventuelt

Generalforsamling vår 2018. Forberedes på møte i januar. Ullern Menighetshus er et aktuelt møtested.

 

Neste styremøte : Tirsdag 16.januar 2018 kl 1800 hos Eva Bøhn