Møteprotokoll

Referat fra styremøte 18.01.2017

Referat fra styremøte Norefjellhytteeier forening 18.01.2017

 

Tilstede: Kjell- Eric Andersen, Aud Landstad, Jan Erik Nilsen, Lars Myhre Hjelmeseth og Eva Bøhn

Referent: Eva Bøhn

Sted: Bøhn, Langoddveien 51,

 

 

Referat fra møte 18.10.2016                                                                                          Referatet ble godkjent. 

Bank, Økonomi og Medlemsregister

Sparebank 1 er nå foreningens bankforbindelse. Medlemsregistret er oppdatert og overført til medlemsnett. Faktura for vann og medlemskontingent for 2016 er sendt ut før jul. 

Styrets leder, økonomi ansvarlig og sekretær har til gang til medlemsregisteret. Styrets leder har ansvaret for å oppdatere dette. 

Hjemmesiden og Faceboo

er nå oppdatert: Julie Fjeldheim legger ut fortløpende nyheter av interesse for våre medlemmer og referater fra styremøtene m.m. 

I den forbindelse vedtok styre at Julie Fjeldheim vil få godtgjørelse for det arbeidet hun gjør for foreningen. Aud Landstad var ikke tilstede da dette ble behandlet.

Foreningen har fått egen e-post adresse, link til denne på hjemmesiden vår. Alle medlemmer blir oppfordret til å bruke denne. Styret vil bestrebe seg på å svare på innlegg på Facebook.

Godtgjørelse for varamedlem i styret.

Da styret ser at det er behov for at varamedlem Jan Erik Nilsen møter på samtlige styremøter vedtok styret at han blir godtgjort på lik linje med øvrige styremedlemmer.

Varamedlem var ikke til stede under behandlingen

Sæterbekken vannverk og endringer i Drikkevannsforskriften.   

Fra 1.januar 2017 ble Drikkevannsforskriften endret. I den forbindelse er Mattilsynet er kontaktet for å få svar på om vi må endre være rutiner for å opprettholde en forsvarlig drift i henhold til forskriftene.

Fremdrift for vann og avløp. 

Kjell-Erik refererte de opplysningene han har etter å ha vært i kontakt med NVA:

NVA har hatt en revisjon fra Buskerud kommunerevisjon. Denne revisjonen har stilt noen spørsmål ved hvordan NVA har periodisert inntektene fra tilkoblingsavgiftene, sett i lys av at driften av et VA anlegg skal gå i null. NVA forventer å få avklart dette ultimo januar 2017. Inntil spørsmålene fra Revisjonen er avklart, avventer NVA videre planlegging av VA anlegget på Norehammeren.

 

Vi har fått bekreftet fra Styreformann i NVA i dag at, basert på det NVA vet nå og de vurderingene de gjort så langt, vil de starte den videre planleggingen og påfølgende utbygging, så fort spørsmålene fra Revisjonen er avklart. Vi oppfatter dermed at den videre planleggingen av videre fremdrift vil starte primo februar 2017.

 

Denne pausen i fremdriften innebærer også at Enger og Strand har demobilisert i vårt område og de venter på klarsignal fra NVA. Det er i dag en rimelig god koordinering mellom bygging av VA og vei, og vi antar at byggingen av flere veier også vil utsettes inntil NVA gir klarsignal for videre utbygging av VEA anlegget på Norehammeren. 

 

Neste styremøte torsdag 9.mars kl 1800 hos Bøhn i Langoddveien

Agenda neste styremøte: Økonomien rundt Sæterbekken vannverk. nå og i fremtiden samt Regnskap for 2016.

 

 

E.B. 20.01.2017