Jordskifte rettsak

Slutningen fra Jordskifteretten

Sak: 0600-2011-0019   Nore Nedre Gnr. 208 i Krødsherad kommune

 

Jordskifterettsaken som gjaldt rettighetene rundt eierskap og drift av veier på Norehammeren er nå over.  Saken ble påbegynt 20.01.2012 og avsluttet 21.12.2015.

Vi legger ikke ut hele rettsboken på nettsiden vår da dette er et stort og tungt dokument og alle hytteeiere har fått tilsendt rettsboken fra Jordskifteretten, men vi referer til slutningen fra Jordskifteretten nedenunder.

 

Slutning.

1.       Ola A. Nore, eier av gnr. 208/1, har som veieier ansvaret for drift av felles veier på Norehammeren

2.       Hovedveier og sideveier skal kunne trafikkeres med personbil hele året.

3.       Veieier kan om nødvendig stenge veien i kortere perioder ved ekstremvær. Hytteeierne/Hytteeierforeningen skal så vidt mulig varsles på forhånd.

4.       Veieier er ansvarlig for bommer mot Norefjellsveien.

5.       Veieier kan sette opp bom i starten av sidevei. Nøkkel skal utleveres til hytteeiere i vedkommende sidevei, når vedkommende har adkomstvei til egen eiendom og parkering.

6.       Det fastsettes årlig avgift for bebygde hyttetomter til kr 2 500 + mva. som skal betales til Ola A. Nore.

7.       Når alle felles veier er utbygd i samsvar med kapittel 6 fastsettes årlig veiavgift til kr 5 500 + mva. Avgiften skal betales av hver fester/eier av bebygd hyttetomt fra det året som alle veiene i fellestiltaket er bygd og godkjent. Avgiften skal betales til Ola A. Nore og kan reguleres i.h.h.t kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veier hvert femte år, første gang i juni 2021.

8.       Skade på veien grunnet uansvarlig kjøring må rettes opp uten ugrunnet opphold, eventuelt kan veieier kreve refusjon for skaden av vedkommende skadevolder.

9.       Hytteeierforeningen på Norehammarn skal ha innsyn i regnskap for bygging og drift av felles veier på Norehammern.

10.   Hytteeierforeningen på Norehammarn kan kreve drøfting av driften med Ola A. Nore, eier av gnr. 208/1, inntil to ganger årlig.

11.   Bruksordningsreglene kan endres etter fem år.

 

12.   Bruksordningsreglene trer i kraft straks.