Generellt

Videre medlemsskap i Norefjell hytteeierforening.

Styret viser til spørsmal fra en hytteeier i forhold til hvordan man skal forholde seg til foreningen nå som de ikke lenger har vann via Seterbekken vannverk, og om det har noen fordeler å være medlem videre.
Historisk har foreningens rolle vært todelt, nemlig å drifte Seterbekken Vannverk samt være en interesseorganisasjon som jobber til det felles beste for hytteeierne på Norehammaren. Man har betalt en avgift for hver av de to delene.
På et tidspunkt i fremtiden vil Seterbekken avvikles og temaet om fremtidig rolle ble nevnt på forrige generalforsamling og varslet som et hovedtema på neste generalforsamling. Det er opp til oss som medlemmer hvordan vi ønsker at foreningen skal arbeide i fremtiden.

Styrets foreløpige tanker rundt temaet er at behovet for en interesseorganisasjon også i fremtiden vil være nyttig og viktig.

Vi ser for oss i hvert fall to viktige områder som en slik forening vil fylle en rolle:

1) Å være en stemme på vegne av hytteeierne inn mot relevante aktører i saker som berører oss som hytteeiere.
Eksempler på saker som har vært jobbet mye med de siste årene er reguleringsplan, jordskiftesak, utbygging vann/vei/kloakk etc. Det er ikke alltid vi får det akkurat slik vi ønsker, men arbeidet har sikret at argumentene våre har blitt presentert og hørt.
Jo flere hytteeiere som er med i foreningen, jo mer vil foreningen bli involvert og hørt.

2) Samle og viderebringe relevant informasjon for oss som hytteeiere slik at den enkelte selv ikke trenger å være detektiver for å holde seg oppdatert
Eksempler vil være bruk av Facebook og webside hvor man holder medlemmene oppdaterte på prosesser i kommunen, utvikling i lokalsamfunnet, planer for området etc etc
Oppdatere om lokale forhold på fjellet
Opprettholde og videreutvikle FB og hjemmesiden i forhold til å fungere som et forum for medlemmene til å dele informasjon til felles nytte.

Innspill mottas gjerne underveis og som nevnt vil fokus på neste generalforsamling være hvilken rolle en slik forening kan/bør ha.

I tillegg til drift av Vannverket har innsatsen de siste årene vært brukt i all hovedsak på jordskiftesaken, samt oppfølging mot grunneier og NVA i forhold til utbygging av vann/vei/kloakk.
Dette er store og tunge prosesser hvor styret har brukt relativt mye tid.
Vi ser at opplysninger ifbm dette arbeidet, samt øvrig informasjonsdeling, kunne vært bedre. Dette er noe vi ønsker å fokusere mer på fremover.

Vi håper dette ga svar på noen spørsmål på kort sikt og håper dere ser nytten med et fortsatt medlemskap i foreningen.
Det er kun gjennom en god oppslutning vi sammen kan klare å holde liv i en slik interesseorganisasjon til beste for alle hytteeriene på Norehammaren.
Sees på fjellet!

*Skrevet av Kjell-Eric Andersen på Facebook 19.01.17.